مفسدین در تلاش بسته شدن پرونده پول شویی

مفسدین در تلاش بسته شدن پرونده پول شویی

سخنگوی دادستانی کل می گوید یک پرونده پول شویی ۲۶۰ میلیون دالری تحت بررسی این مرکز قرار دارد، اما متهمان قصد داشتند با دادن ۷۰ هزار دالر رشوه این پرونده بسته شود.   دادستانی کل خبر داده است که دو فرد به اتهام دادن...