انتقاد ها از معیاری نبودن میدان هوایی بین اللملی هرات

انتقاد ها از معیاری نبودن میدان هوایی بین اللملی هرات

با آنکه در چند سال اخیر میدان هوایی هرات به یک میدان هوایی بین المللی تبدیل شده اما هنوز هم این میدان هوایی معیار های جهانی را ندارد. نبود پرواز های مستقیم به کشور های مختلف، عدم انجام پرواز ها به وقت تعیین شده و نبود...