معلولان کشور خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل‌اند

معلولان کشور خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل‌اند

شماری از معلولان و معیوبان کشور در دیدار با رییس اجرائیه، خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شدند. در خبرنامۀ که روز گذشته از سوی دفتر رسانه های ریاست اجرائیه به نشر رسیده...