مجلس نمایندگان حمله بالای خانه معلم میر ولی را محکوم کرد

مجلس نمایندگان حمله بالای خانه معلم میر ولی را محکوم کرد

هیئت اداری مجلس نمایندگان حمله بالای خانه معلم میر ولی یک عضو این جرگه را محکوم کرده و به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه داد تا چگونگی این رویداد را بررسی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این مجلس که ریاست جلسه عمومی...