معترضان غوری هیئت اعزامی مرکز را گروگان گرفتند

معترضان غوری هیئت اعزامی مرکز را گروگان گرفتند

معترضان غوری در یازدهمین روز اعتراض شان می‌گویند که تا پاسخ قناعت بخش حکومت مرکزی به خواسته های شان، هیئت اعزامی حکومت در غور باقی می‌ماند.   معترضان غوری در یازدهمین روز اعتراض شان هشدار می‌دهند که اداره‌های دولتی...