معترضان “توتاب” ۵ خبرنگار را لت و کوب کردند

معترضان “توتاب” ۵ خبرنگار را لت و کوب کردند

بر اساس معلومات دفتر" نی" ۲ خبرنگار و دو فیلم‌بردار افغان و یک خبرنگار خارجی امروز از سوى تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم شدید قرارگرفته و وسایل کاری‌شان شکستانده شده است. در میان این افراد خبرنگاران تلویزیون نورین و...