معاون سخنگوی رئیس جمهور از مقام‌اش استعفاء داد

معاون سخنگوی رئیس جمهور از مقام‌اش استعفاء داد

گزارش‌های تایید نشده حاکی از آنست که معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از مقام‌اش استعفاء داده است.   «دواخان مینه پال» معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که به نمایندگی از کوچی‌ها، خود...