معاش خویش را دو برابر کنید

معاش خویش را دو برابر کنید

دیدگاه افراد پرکار را در خود ایجاد کنید. هیچ‌چیز نمی‌تواند توجه افراد مهم در کار‌تان را سریع‌تر از این جلب کند که به‌عنوان کارمندی بسیار پرکار و سخت‌کوش شناخته شوید. بعضی‌ از کارمندان حقوق و ترفیع مناسبی دریافت...