معادن افغانستان سوژه ای برای رسانه ها و رییس جمهور امریکا

معادن افغانستان سوژه ای برای رسانه ها و رییس جمهور امریکا

معادن افغانستان سوژه ای برای رسانه ها و رییس جمهور امریکا   یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید گفت: در عصر کنونی نمی‌توان بحث اقتصاد را از امنیت ملی جدا کرد. معاون دستیار دونالد ترامپ در مصاحبه با صدای امریکا گفت: برای...