مطالعه فرهنگی که در افغانستان رو به زوال می رود

مطالعه فرهنگی که در افغانستان رو به زوال می رود

فعالین مدنی هرات کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و قشر تحصیل کرده کشور را نگران کننده می‌دانند.   سید اشرف سادات، یکی از فعالین مدنی هرات در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که با وجود...