مصارف نظامی جهان به ۱.۷ تریلیون دالر رسید

مصارف نظامی جهان به ۱.۷ تریلیون دالر رسید

انستیتوت تحقیقات مسائل صلح استکهلم گزارشی را منتشر نموده که مطابق آن مخارج جهان برای اهداف نظامی به‌اندازه یک فیصد افزایش‌یافته و به ۱٫۷ تریلیون دالر رسیده است. در همین حال امریکا با مخارج نظامی ۵۹۶ میلیارد دالر در...