اعتصاب رانندگان شرکت های مسافربری مسیر هرات_کابل به دلیل بی توجهی های حکومت

اعتصاب رانندگان شرکت های مسافربری مسیر هرات_کابل به دلیل بی توجهی های حکومت

رانندگان شرکت های مسافربری مسیر کابل-هرات در پایتخت دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب آنها که از روز پنجشنبه آغاز شده است در پیوند به موضوع عدم توجه حکومت به مشکلات آنان در این مسیر است. رانندگان می گویند به نسبت خدماتی که...