مسوولان محلی غور: مسیر هرات_غور به روی کارمندان دولتی و امنیتی بسته است

مسوولان محلی غور: مسیر هرات_غور به روی کارمندان دولتی و امنیتی بسته است

شاهراه هرات- غور از یک سال به این سوی به روی نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی بسته است.   عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که شاهراه هرات – غور از سوی پیکار جویان طالب  مسدود شده...