مسعود: حکومت مانع کار شاقه کودکان شود

مسعود: حکومت مانع کار شاقه کودکان شود

نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، از حکومت خواسته که با روی دست گرفتن برنامه های ویژه مانع کار شاقه کودکان شود. حکومت باید با برنامه های ویژه مانع کار شاقه کودکان شود احمد دضیا مسعود،...