مسدود بودن ۲۵ مکتب در ولسوالی شیندند

مسدود بودن ۲۵ مکتب در ولسوالی شیندند

به دلیل تهدیدهای امنیتی مخالفین مسلح دولت ۲۵ مکتب در ولسوالی شیندند ولایت هرات مسدود است.   حکمت الله حکمت ولسوال شیندند به تلویزیون چکاد می‌گوید بیشتر مکاتب مسدود شده در این ولسوالی مربوط به دختران میباشد. وی...