مسئولان ورزشی در هرات از رشد ورزش زنان در این ولایت خبر می‌دهند

مسئولان ورزشی در هرات از رشد ورزش زنان در این ولایت خبر می‌دهند

مسئولان ورزشی ولایت هرات از رشد ورزش زنان در این ولایت سخن‌زده و موفقیت‌های آنان را دست‌آورد بزرگی برای جامعه ورزشی این ولایت عنوان می کنند. حمیدالله کبیر آمرعمومیَ تربیت بدنی ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که...