رئیس جمهور غنی به مسئولان امور هدایت داد تا ۹ هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند

رئیس جمهور غنی به مسئولان امور هدایت داد تا ۹ هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند

رئیس جمهور غنی به مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری هدایت داد تا ۹ هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند.   وی که در جلسه شورای عالی قوای بشری گفت که چارچوب حقوقی وزارت معارف باید مشخص گردد و در جایی که قانون پاسخگو نیست،...