مسئولان : مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

مسئولان : مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

مسئولان در وزارت انرژی و آب کشور می‌گویند، مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش‌آباد  فراه  از سوی تیم تخنیکی این اداره به پایان رسید است. در یک خبرنامه که از سوی این وزارت نشر شده آمده است که کار حفر چندین حلقه چاه در فاصله...