مسئولان محلی غور:” دایاگ یک پروسه ناکام در این ولایت بوده است.”

مسئولان محلی غور:” دایاگ یک پروسه ناکام در این ولایت بوده است.”

مسئولان محلی در ولایت غور پروسه دایاگ یا جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول را در این ولایت ناکام می خوانند.   عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد میگوید: طی چهار سال گذشته پروسه دایاگ در این ولایت کمتر...