مسئولان: برای بیش از ۷۵۰ تن از زنان هرات جعبه های پیله وری توزیع شده است

مسئولان: برای بیش از ۷۵۰ تن از زنان هرات جعبه های پیله وری توزیع شده است

مسئولان در اداره زراعت و مالداری هرات می گویند که طی سال جاری با همکاری برخی از نهاد های غیر دولتی برای بیش از ۷۵۰ زن،  جعبه های پیله وری توزیع کرده اند .   بشیراحمد احمدی مدیرعمومی ترویج ریاست زراعت هرات به تلویزیون...