مسئولان: زایشگاه شهرک تورغندی هرات پرسونل کاری ندارد

مسئولان: زایشگاه شهرک تورغندی هرات پرسونل کاری ندارد

مسئولان در ولسوالی رباط سنگی هرات می‌گویند که زایشگاه شهرک تورغندی این ولسوالی پرسونل کاری ندارد. اداره محلی در ولسوالی رباط‌‌ سنگی ولایت هرات از عدم  تعیین و آغاز به کار پرسونل زایشگاه شهرک تورغندی این ولسوالی با...