مسئولان:  وزارت تحصیلات عالی به چالش‌های ما توجه کند

مسئولان:  وزارت تحصیلات عالی به چالش‌های ما توجه کند

مسئولان در موسسه تحصیلات عالی تحصیلات عالی نیمروز از کمبود آموزکاران رسمی و کارمندان اداری در این موسسه ابراز نگرانی می کنند.   محمد قاسم عادل رییس موسسه تحصیلات عالی نیمروز به تلویزیون چکاد می‌گوید، درس‌های...