مسئولان اتاق تجارت و صنایع تعدیل در قانون مسافرت را موثر میدانند

مسئولان اتاق تجارت و صنایع تعدیل در قانون مسافرت را موثر میدانند

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و سکونت شهروندان خارجی در افغانستان را بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی موثر میدانند.   صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق گفت که در گذشته، این قانون مانع...