مسئولان: قرار داد ساخت بند پاشدان از سوی کمیته تدارکات ملی تائید شد

مسئولان: قرار داد ساخت بند پاشدان از سوی کمیته تدارکات ملی تائید شد

مسئولان در وزارت انرژی و آب  اعلام کردند که  قرارداد ساخت بند پاشدان از سوی کمیته تدارکات ملی تائید و شرکت سازنده‌ی آن مشخص شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشورگفته است که شرکت سازنده بند پاشدان روی چگونگی آغاز...