“مزاحمت‌های تلفنی را بس کنید”

“مزاحمت‌های تلفنی را بس کنید”

کمپینی تحت نام "پروژه آگاهی دهی در مورد مزاحمت های تلفنی" امروز به همت تعدادی از دانش آموخته گان پروژه پروموت درسالن کنفرانس های اتاق های تجارت هرات با حضور رضاکاران، فعالان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، دانشجویان و...