مرگ رهبر انقلابی و اندوه دوستداران فیدل کاسترو در کوبا

مرگ رهبر انقلابی و اندوه دوستداران فیدل کاسترو در کوبا

اگر در میامی آمریکا بر مرگ فیدل کاسترو پایکوبی و شادی می کنند دوستداران او در هاوانا، پایتخت و دیگر شهرهای کوبا از مرگ رهبر انقلابی خود اندوهگین هستند و میراث او را ماندگار می دانند. یکی از دانشجویان در همان دانشگاهی که...