مرگ ده‌ها نفر در حمله مردان مسلح به دانشکده پولیس در کویته

مرگ ده‌ها نفر در حمله مردان مسلح به دانشکده پولیس در کویته

مقام ها می گویند در حمله مردان مسلح به یک دانشکده تربیت پولیس در شهر کویته پاکستان حداقل ۴۸دانشجوی نظامی پولیس و نگهبان کشته شده اند. مقام ها اکنون می گویند که ۳ پیکارجوی مسلح با واسکت های انفجاری در حمله شرکت داشتند که...