۹۴۰ مرکز رای‌دهی خارج از کنترل نیروهای امنیتی است

۹۴۰ مرکز رای‌دهی خارج از کنترل نیروهای امنیتی است

جنرال «مراد علی مراد» معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت که ۱۱۲۰ مرکز رای‌دهی با تهدیدهای بلند و ۱۱۲۲ مرکز رای‌دهی با تهدیدهای متوسط امنیتی روبرو اند.   جنرال مراد افزود که نیروهای امنیتی باید برای تأمین امنیت...