۶۳ ساتنمن از مرکز آموزشی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت به‌دست آوردند

۶۳ ساتنمن از مرکز آموزشی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت به‌دست آوردند

۶۳ ساتنمن، پس از سپری کردن شش ماه آموزشی‌های مسلکی، از مرکز آموزشی پولیس زون ۶۰۶ انصار، امروز سند فراغت به‌دست آوردند. نور محمدى، فرماندۀ این مرکز آموزشی ، از این نیروها خواستار مبارزه جدی با هراس‌افگنان شده است. آقای...