مردم هند شتاب‌زده به دنبال تعویض پول‌های ممنوع

مردم هند شتاب‌زده به دنبال تعویض پول‌های ممنوع

بعد از این که دولت هند برای مقابله با جعل و فرار مالیاتی، اسکناس‌های پانصد و هزار رو‌پیه‌ای را از گردش خارج کرد، مردم در بانک‌های سراسر کشور صف کشیده‌اند تا این اسکناس‌ها را عوض کنند. باارزشترین اسکناس‌های واحد پول...