برخی از مردم هرات در حفظ ونگهداری شهر کوتاهی می‌کنند

برخی از مردم هرات در حفظ ونگهداری شهر کوتاهی می‌کنند

شماری از شهروندان هرات می‌گویند که عدم استفاده درست از زباله دانی‌های کنار جاده و کمبود زباله دانی در اطراف این شهر، سبب آلودگی محیط زیست و بروز امراض مختلف شده است.   آنان می‌گویند که از یک سوء کمبود زباله دانی باعث...