مردم به عبدالله خان و استانکزی رأی خواهند داد؟

مردم به عبدالله خان و استانکزی رأی خواهند داد؟

نامزدهای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی امروز برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند. عبدالله حبیبی، نامزد وزارت دفاع و معصوم استانکزی نامزد ریاست امنیت ملی، امروز برای کسب رأی اعتماد از سوی معاون دوم...