مردم بادغیس: شورای عالی صلح یک شورای نمادین است

مردم بادغیس: شورای عالی صلح یک شورای نمادین است

عملکرد نه چندان خوب شورای عالی صلح از زمان تاسیس سبب شده است تا بسیاری از مردم نسبت به این شورا اعتماد خود را از دست بدهند و آن را نمادین بدانند. بسیاری از مردم بادغیس نسبت به این که این شورا بتواند تاثیری در آوردن صلح در...