مراکز صحی در ولسوالی اوبه نیروی متخصص و تجهیزات ندارند

مراکز صحی در ولسوالی اوبه نیروی متخصص و تجهیزات ندارند

مسئولان در ولسوالی اوبه هرات می‌گویند که مراکز صحی این ولسوالی با کمبود تجهیزات و داکتران متخصص مواجه اند.   «رحم الدین سرورزی» ولسوال اوبه به تلویزیون چکاد گفته است که نبود یک بیمارستان معیاری برای ارائه خدمات صحی...