امنیت ملی یک نفر را در ارتباط به حمله به مراسم خاک‌سپاری در کابل بازداشت کرد

امنیت ملی یک نفر را در ارتباط به حمله به مراسم خاک‌سپاری در کابل بازداشت کرد

ریاست امنیت ملی، یک نفر را در پیوند به حمله به مراسم خاک‌سپاری پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا بازداشت کرده است. در صفحۀ فیسبوک این ریاست آمده است که فرد بازداشت شده نیز قصد حمله انتحاری در این مراسم را داشته اما...