مدیر جدید ترافیک هرات معرفی شد

مدیر جدید ترافیک هرات معرفی شد

امین‌الله میهن‌یار امروز دریک مراسم ویژه به صفت مدیر ترافیک هرات تعیین شد. در مراسم تقرر آقای مهین‌یار جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار و جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات حضور داشتند. مدیر جدید ترافیک هرات...