مدیریت ترافیک هرات صاحب ساختمان جدید می‌شود

مدیریت ترافیک هرات صاحب ساختمان جدید می‌شود

ساختمان جدید مدیریت ترافیک هرات به دشت خواجه عبدالله انصاری انتقال می‌یابد. امروز سنگ تهداب ساختمان جدید این مدیریت گذاشته شد. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که این ساختمان با هزینه ۱۷...