تاکید عبدالله به مدیریت درست آب‌ها در کشور

تاکید عبدالله به مدیریت درست آب‌ها در کشور

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه یک بار دیگر به مدیریت درست‌های آب‌های کشور تاکید ورزیده است. عبدالله عبدالله که در چهارمین کنفرانس "ملی آب" سخن می‌زد، از آب به عنوان عزت و آبروی افغانستان یاد آوری کرده است. در این میان،...