مدل S.O.S برای رسیدن به اهداف را بیآموزید !

مدل S.O.S برای رسیدن به اهداف را بیآموزید !

مهمترین اشتباهی که اکثر افراد در مواجه با فرایند هدف گذاری مرتکب می شوند این است که از وضعیت فعلی خود آگاهی کافی ندارند. تصور کنید در یک جاده ناشناخته قرار دارید و هیچ تابلویی در اطراف شما وجود ندارد و از طرفی نقشه ای در...