تاکید مجلس نمایندگان به پایان مداخله خارجی‌ها در افغانستان

تاکید مجلس نمایندگان به پایان مداخله خارجی‌ها در افغانستان

رییس مجلس نمایندگان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته است که باید بی‌درنگ به مداخله کشورهای خارجی در افغانستان واکنش نشان داده‌اند. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از مداخله کشورهای خارجی در کشور ابراز نگرانی...