مخالفان نیمی از کرسی‌های پارلمان کویت را در اختیار گرفتند

مخالفان نیمی از کرسی‌های پارلمان کویت را در اختیار گرفتند

براساس گزارش‌های رسیده از کویت گروه‌های مخالف در این کشور به همراه متحدینشان موفق شده‌اند تا تقریبا نیمی از ۵۰ کرسی پارلمانی این کشور را به خود اختصاص دهند. مقامات انتخاباتی کویت می‌گویند که مشارکت رای دهندگان در...