محمود صیقل: “افغانستان برای مبارزه با تروریزم نیازمند همکاری بین المللی است”

محمود صیقل: “افغانستان برای مبارزه با تروریزم نیازمند همکاری بین المللی است”

سفیر افغانستان در ملل متحد می گوید افغانستان در مبارزه با دهشت افگنی به همکاری جدی و دوامدار بین المللی نیازدارد. محمود صیقل به یک گردهمایی مجمع عمومی ملل متحد در بارۀ افغانستان گفت که دهشت افگنی همه کشورها را تهدید می...