محقق: معارف افغانستان هنوز هم با مشکلات روبرو است

محقق: معارف افغانستان هنوز هم با مشکلات روبرو است

مقامات کشور می‌گویند، افغانستان در سیزده سال گذشته در بخش معارف دستاوردهای خوب داشته اما هنوز نیز معارف ازنظر کیفی با مشکلات جدی روبرو می‌باشد. درحالی‌که صدها میلیون دلار در بخش معارف در افغانستان به مصرف رسیده است...