محقق: مسئول هستم از حق مردم دفاع کنم

محقق: مسئول هستم از حق مردم دفاع کنم

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در واکنش به تغییر مسیر انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان به سالنگ هشدار داده است که در کنار مردم می‌ایستد و از حقشان دفاع خواهد کرد. آقای محقق که از طرفداران عبور پروژه توتاپ از مسیر...