محقق: مجاهدین باسواد همه در حکومت وحدت ملی نقش دارند

محقق: مجاهدین باسواد همه در حکومت وحدت ملی نقش دارند

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که مجاهدین شایسته و توانا در حکومت نقش دارند و در تمام تصامیم سیاسی نظریات آنان مدنظر گرفته می‌شود. این در حالی است که شماری از مجاهدین، حکومت وحدت ملی را حکومتی...