محرومیت برخی از کوچی‌ها از امکانات اولیه صحی و آموزشی

محرومیت برخی از کوچی‌ها از امکانات اولیه صحی و آموزشی

محمدرسول بشرمل، رییس انسجام کوچی‌ها در زون غرب کشور امروز در یک سیمینار با بیان این مطلب گفته که هم اکنون ۱۰۵ هزار کوچی در پنج ولایت زون غرب کشور آواره شده اند و حتی از امکانات اولیه نیز بی‌بهره اند.   وی افزوده که...