بازدید محرمانه “کیم جونگ اون” از یک سایت نظامی در مرز دو کوریا

بازدید محرمانه “کیم جونگ اون” از یک سایت نظامی در مرز دو کوریا

 یک منبع نظامی می گوید که رهبر کوریای شمالی در ماه اگست سال جاری، از یک مرکز نظامی حساس در مرز بین کوریای شمالی و جنوبی دیدار کرده است.   این بخش نظامی مهم که محل آن تشریح نشده؛ دقیقا در یک کیلومتری مرز با کوریای شمالی...