محدودیت دسترسی زنان به آموزش و خدمات صحی در افغانستان

محدودیت دسترسی زنان به آموزش و خدمات صحی در افغانستان

موسسه پاملرنه و نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان در افغانستان می‌گویند که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به خدمات صحی و آموزشی محدود است.   این دو نهاد امروز نتایج یک تحقیق مشترک شان را از میزان دسترسی...