محافظان شهروندان و یا محافظان والی

محافظان شهروندان و یا محافظان والی

نویسنده گزارش:احمد سهیل نصیری هرات شهر‌ی که در سال‌های اخیر به نام شهر ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای مسمی شده‌است. در کنار دیگر گونه‌های ناامنی در این ولایت، ترور یکی از خطرناک‌ترین موارد ناامنی به شمارده...