مجید روزی: تا زنده باشم قدرشناسی هراتی‌ها را فراموش نمی‌کنم

مجید روزی: تا زنده باشم قدرشناسی هراتی‌ها را فراموش نمی‌کنم

جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات دلیل فراخوانیش را به مرکز کشور موضوعات داخلی حکومت خوانده تاکید کرد که در مرکز کشور در مورد تبدیلی وی موضوعی مطرح نشده است. امروز فرمانده امنیه هرات در یک کنفرانس خبری در سالن...